اولین شماره مجله اختصاصی شهر اندیشه منتشر شد

اولین شماره مجله اختصاصی شهر اندیشه منتشر شد 

این مجله در اولین شماره خود به بازار بزرگ ایرانی اسلامی پرداخته است

عکسهای این خبر
 
 
کلیپ ها