آرشیو : گزارش تصویری از اولین مجمع عمومی مالکان بازار بزرگ ایرانی اسلامی

آرشیو خبر:

گزارش تصویری از اولین مجمع عمومی مالکان بازار بزرگ ایرانی اسلامی جهت انتخاب هیئت مدیره

اولین مجمع عمومی مالکان بازار بزرگ ایرانی اسلامی جهت انتخاب هیئت مدیره در روز دوشنبه 8 مرداد 1394 در صحن مسجد سلمان فارسی بازار ایرانی اسلامی با حضور اکثریت مالکین برگزار گردید.

عکسهای این خبر
 
 
 
 
 
 
کلیپ ها