گزارش تصویری از جلسه مجمع عمومی فوق العاده مالکان بازار بزرگ ایرانی اسلامی مورخ 94/11/16

.

گزارش تصویری از جلسه مجمع عمومی فوق العاده مالکان بازار بزرگ ایرانی اسلامی مورخ 94/11/16

.

عکسهای این خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلیپ ها