برگزاری اولین جلسه شورای اصناف بازار بزرگ ایرانی اسلامی

با دستور کار انتخابات شورای اصناف

به گزارش روابط عمومی بازار ایرانی اسلامی:

اولین جلسه شورای اصناف بازار بزرگ ایرانی اسلامی ، صبح جمعه مورخ 30 بهمن برگزار گردید

در این جلسه که با دستور کار انتخابات شورای اصناف صورت پذیرفت ، اکثریت نمایندگان اصناف حضور داشتند .

عکسهای این خبر
 
 
 
 
 
 
 
کلیپ ها