روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی “خواجه نصرالدین طوسی ” و “روز مهندس” گرامی باد ...

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت٬ یا راهی خواهند ساخت…»

پنجم اسفند ماه، روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی “خواجه نصرالدین طوسی ” و “روز مهندس” بر نمامی مهندسین ایران زمین مبارک باد .


روابط عمومی بازار بزرگ ایرانی اسلامی 

عکسهای این خبر
 
کلیپ ها